• BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

  • Zgłoś działanie niepożądane

  • Informacja medyczna

  • Informacja handlowa

  • Dane inspektora ochrony
   danych osobowych

  • Oświadczenie dot. badań klinicznych

 • NOTY PRAWNE

 • Polityka ciasteczek

 • Globalna Polityka Prywatności

 • Lokalna Polityka Prywatności

 • Nota Prawna

 • BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

HOT TOPIC Placeholder

Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń EFPIA

1. Wstęp

​​​​​​​Pfizer Polska regularnie współpracuje z Przedstawicielami zawodów medycznych (HCPs) oraz Organizacjami ochrony zdrowia (HCOs), którzy doradzają nam w obszarach rozwoju leków, pełniejszym zrozumieniu roli, jaką nasze leki pełnią w terapiach pacjenckich, w ekonomice zdrowia oraz w najlepszych praktykach klinicznych. Te robocze relacje są niezbędne do pozyskania rzetelnych informacji, potrzebnych nam, by dostarczać innowacyjnych metod leczenia udoskonalających życie i zdrowie pacjentów oraz aby dzielić się informacją, pomocną w podejmowaniu decyzji dotyczących badań klinicznych.

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przejrzystości o tym, jak prowadzimy biznes oraz o relacjach z Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami ochrony zdrowia. Ufamy, że dzielenie się informacjami o tych relacjach jest uczciwym i otwartym sposobem, który pomoże nam pokazać istotną wartość, jaką wnoszą one w nasz wysiłek polepszania życia i zdrowia pacjentów.

Wierzymy, że jawność jest niezbędna, aby zbudować i utrzymać zaufanie do nas i do naszych produktów. Silnie wspieramy wysiłki Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Firm Farmaceutycznych EFPIA, aby wzmocnić i ulepszyć zasady przejrzystości w całym przemyśle farmaceutycznym.

Niniejsza nota metodologiczna prezentuje niektóre, najistotniejsze aspekty dotyczące kategorii świadczeń i wynagrodzeń oraz formatu ich upublicznienia.
​​​​​​​

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

Powyższe informacje są publikowane wyłącznie do celów przejrzystości, w szczegółach określonych w INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH DLA KRAJÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (w sekcji „PUBLIKOWANIE INFORMACJI O PRZEKAZANYM PZM WSPARCIU”). Nie wiąże się to z generalną autoryzacją dla użytkowników strony internetowej do dalszego przetwarzania danych PZM, takiego jak łączenie ich z informacjami publikowanymi na innych stronach internetowych.

2. Kategorie świadczeń

Poniższa tabela wyjaśnia, jakie aktywności są raportowane w poszczególnych kategoriach Kodeksu Przejrzystości EFPIA.

Kategoria EFPIA

Podkategoria EFPIA

Aktywności

Darowizny i granty (tylko HCO)

n/a

 • Darowizny na cele charytatywne
 • Darowizny na cele biznesowe
 • Granty edukacyjne (np. stypendia, kursy organizowane przez HCO, gdzie Pfizer nie ma wpływu na wybór uczestników będących HCP)
 • Opłaty dla wykładowców klasyfikowane jako stypendia edukacyjne

Koszty udziału w wydarzeniu

Wartości umów sponsoringu (tylko HCO)

 • Umieszczenie logo marki w programie wydarzenia lub zaproszeniu na wydarzenie w zamian za wsparcie programu
 • Wsparcie wydarzenia w zamian za powierzchnię wystawienniczą lub reklamową
 • Inna powierzchnia reklamowa (w formacie papierowym, elektronicznym lub innym)
 • Sympozjum satelitarne podczas kongresu
 • Jeśli są częścią pakietu: identyfikatory, napoje, posiłki, będące w gestii organizatora (zawarte w umowie sponsoringowej)
 • Każda inna aktywność kwalifikowana jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer
 • Sponsoring kursów z wykładowcami/wydziałowych, organizowanych przez HCO, kwalifikowanych jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer
 • Wsparcie wydarzenia za pośrednictwem Organizatorów Logistycznych (Professional Conference Organisers- „PCO”): świadczenia i wynagrodzenia są upubliczniane w zależności, kto jest beneficjentem świadczenia czyli pod nazwą HCO lub PCO

Opłaty rejestracyjne

 • Koszty udziału HCP/HCO w wydarzeniu, którego organizatorem nie jest Pfizer

Koszty podróży i zakwaterowania

 • Podróż (np. bilety lotnicze, kolejowe, taksówka, wynajęty samochód, opłaty drogowe, kilometrówka w przypadku własnego środka transportu, parking)
 • Zakwaterowanie
 • Wizy

Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług

Wynagrodzenia

 • Wykłady i prelekcje
 • Praca w radach doradczych*
 • Zaangażowanie związane z badaniami
 • Kursy szkoleniowe
 • Badania post-marketingowe
 • Badania nieinterwencyjne, retrospektywne z natury
 • Opracowania medyczne
 • Analiza danych
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych
 • Doradztwo i konsultacje
 • Udział w edukacyjnych programach mentorskich
 • Każda inna aktywność kwalifikowana jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer

Wydatki dodatkowe

 • Podróż (np. bilety lotnicze, kolejowe, taksówka, wynajęty samochód, opłaty drogowe, kilometrówka w przypadku własnego środka transportu, parking)
 • Zakwaterowanie
 • Wizy

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową (zagregowane)

n/a

 • Badania kliniczne
 • Komitety Monitorowania Danych związane z badaniami
 • Badania nieinterwencyjne, prospektywne z natury
 • Badania zainicjowane przez lekarzy-badaczy (IIR)
 • Badania sponsorowane przez lekarza-badacza (ISR)
 • Współpraca kliniczno-badawcza

* Z wyłączeniem Komitetów Monitorowania Danych związanych z badaniami, które są upubliczniane w kosztach zagregowanych w sekcji “Działalność badawczo-rozwojowa”.

3. Definicje


Przedstawiciel zawodu medycznego (HCP): Każda osoba fizyczna:

a) będąca lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym lub

b) inna niż wymienione w pkt a) powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych lub

c) będąca urzędnikiem lub pracownikiem organu administracji lub innej organizacji lub instytucji, działającej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, który to podmiot może nabywać, dostarczać lub podawać produkty lecznicze, jeżeli osoba ta uczestniczy w procesie nabywania, dostarczania lub podawania produktów leczniczych,

 – wykonująca zawód na terytorium Europy.

Za Przedstawicieli zawodów medycznych uznaje się również te osoby zatrudnione przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie zawodów wskazanych w pkt a) b) powyżej.

Organizacja ochrony zdrowia (HCO): Każdy podmiot:

(a) będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną lub organizacją naukową z zakresu zdrowia lub medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego) lub

(b) za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia przez jednego lub więcej Przedstawicieli zawodów medycznych,

 – z siedzibą na terytorium Europy.

Za Organizacje ochrony zdrowia nie są uważani przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

Beneficjent: Każdy Przedstawiciel zawodów medycznych lub Organizacja ochrony zdrowia, z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium Europy, który otrzymuje Świadczenia.

Organizacja pacjencka (PO/PAG): podmiot non-for-profit zrzeszający pacjentów lub ich opiekunów, który reprezentuje lub wspiera pacjentów lub ich opiekunów, jak również organizacja skupiająca tego typu podmioty, z siedzibą lub głównym miejscem prowadzenia działalności na Terytorium Europy.

Świadczenia (TOV): Środki finansowe, świadczenia rzeczowe lub przysporzenia w innej formie, w tym wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, przekazywane przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości, bezpośrednio lub pośrednio, Przedstawicielom zawodów medycznych lub Organizacjom ochrony zdrowia. Przez przekazanie bezpośrednie należy rozumieć przekazanie Świadczeń Beneficjentowi bezpośrednio przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości. Przez przekazanie pośrednie należy rozumieć przekazanie Świadczeń Beneficjentowi przez podmiot trzeci, lecz w imieniu lub na zlecenie Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości, jeżeli firma Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości jest odbiorcy znana lub może zostać przez niego w łatwy sposób ustalona.

4. Zakres udostępniania informacji


Niniejszy raport obejmuje świadczenia przetwarzane przez podmioty Pfizer w Polsce w okresie sprawozdawczym za rok 2020. Raport może również zawierać świadczenia zrealizowane przez Pfizer Upjohn w tym samym okresie.

Terminowość świadczeń i wynagrodzeń: raport zawiera wszystkie świadczenia i wynagrodzenia, których data transakcyjna wypadła w roku sprawozdawczym.

Data transakcji:

Transakcje pieniężne: data płatności w systemie finansowo-księgowym.
Transakcje niepieniężne: data raportowania jest datą wydarzenia (ostatni dzień wydarzenia w przypadku trwających kilka dni).

Postępowanie w przypadku nieskonsumowania lub częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia: Jeśli nie doszło do przekazania wartości, informacja o świadczeniu i wynagrodzeniu nie podlega publikacji. Jeśli nie doszło do skonsumowania, lub doszło tylko do częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia, to informacja o tym świadczeniu podlega opublikowaniu.

Kontrakty wieloletnie: w sytuacji, gdy kontrakt jest wieloletni, jego indywidualne świadczenia i wynagrodzenia są upubliczniane w odpowiednich okresach raportowania.

Pozyskiwanie zgód od Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia na upublicznienie świadczeń i wynagrodzeń zgodnie z GDPR (RODO):

W zależności od obowiązujących przepisów prawnych, Pfizer upublicznia świadczenia i wynagrodzenia na podstawie: 1. obowiązku ustawowego 2. tzw. wyższego interesu, opisanego w Nocie Prywatności EEA Pfizer HCP Privacy Notice 3. zgody Przedstawiciela zawodów medycznych oraz niektórych Organizacji ochrony zdrowia na upublicznienie.

We wszystkich przypadkach, Nota Prywatności EEA Pfizer HCP Privacy Notice jest przedstawiana każdemu Przedstawicielowi zawodów medycznych i dostępna na stronach z Raportami Przejrzystości. Dokładamy najlepszych starań, aby orędować na rzecz przejrzystości i wyjaśniać jej społeczne korzyści. Nasze upublicznienie nie zawiera pełnych danych identyfikacyjnych (chyba, że wymagane jest z racji obowiązujących przepisów lokalnego prawa).

Tak długo, jak będzie obowiązywać podstawa prawna (np. zależnie od kraju, nie będzie zmian w obowiązującym zakresie, zgoda nie zostanie odwołana lub osoba indywidualna nie jest przedmiotem interesu wyższego firmy Pfizer), suma świadczeń i wynagrodzeń dla danego Przedstawiciela zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia będzie upubliczniona pod jego nazwiskiem/nazwą.

Jeśli nie obowiązuje żadna z powyższych podstaw prawnych, świadczenia i wynagrodzenia upublicznione są w sumie zbiorczej (zagregowanej) w tejże sekcji raportu. To oznacza, że świadczenia i wynagrodzenia nie są publikowane pod nazwiskiem HCP ani nazwą HCO, ale jako część sumy zbiorczej (np. jeśli wymagana jest zgoda na upublicznienie danych i dotyczy każdego HCP i HCO, który tej zgody nie wyraził bądź później ją odwołał) w trakcie okresu raportowania.

Świadczenia i wynagrodzenia z podmiotów firmy Pfizer operujących w innych krajach (cross border): Niniejszy raport zawiera świadczenia i wynagrodzenia do Przedstawicieli zawodów medycznych jak i Organizacji ochrony zdrowia, którzy są rezydentami Polski. Obejmuje to także świadczenia i wynagrodzenia (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) dokonywane poprzez podmioty Pfizer w krajach Europy objętych Kodeksem Przejrzystości EFPIA. Dla innych, niezrzeszonych w EFPIA krajów Pfizer Polska będzie starał się uzyskać i upublicznić świadczenia i wynagrodzenia.

Waluta: świadczenia i wynagrodzenia raportowane są w Polskich Złotych (PLN). Świadczenia i wynagrodzenia w innej walucie zostały skonwertowane na Polski Złoty (PLN) w chwili, kiedy powstawał ten raport. W procesie konwersji uwzględniony został standardowy współczynnik wymiany waluty firmy Pfizer.

Włączenie organizacji pacjenckich do sprawozdań: PO/PAG będą uwzględniane w raporcie tylko wtedy, gdy są objęte zakresem raportowania w określonym kodeksie krajowym/przepisach prawa.

Podatek VAT: Pfizer Polska raportuje świadczenia i wynagrodzenia brutto (z VAT).

5. Publikacja


Publikacja/Aktualizacja raportów: Firma Pfizer będzie publikować raporty dotyczące przejrzystości zgodnie z terminami obowiązującymi w danym kraju, określonymi przez stowarzyszenie branżowe lub rząd. Aktualizacja będzie odbywać się w miarę potrzeb, zgodnie z lokalnymi kod

Pfizer Polska regularnie współpracuje z Przedstawicielami zawodów medycznych (HCPs) oraz Organizacjami ochrony zdrowia (HCOs), którzy doradzają nam w obszarach rozwoju leków, pełniejszym zrozumieniu roli, jaką nasze leki pełnią w terapiach pacjenckich, w ekonomice zdrowia oraz w najlepszych praktykach klinicznych. Te robocze relacje są niezbędne do pozyskania rzetelnych informacji, potrzebnych nam, by dostarczać innowacyjnych metod leczenia udoskonalających życie i zdrowie pacjentów oraz aby dzielić się informacją, pomocną w podejmowaniu decyzji dotyczących badań klinicznych.

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przejrzystości o tym, jak prowadzimy biznes oraz o relacjach z Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami ochrony zdrowia. Ufamy, że dzielenie się informacjami o tych relacjach jest uczciwym i otwartym sposobem, który pomoże nam pokazać istotną wartość, jaką wnoszą one w nasz wysiłek polepszania życia i zdrowia pacjentów.

Wierzymy, że jawność jest niezbędna, aby zbudować i utrzymać zaufanie do nas i do naszych produktów. Silnie wspieramy wysiłki Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Firm Farmaceutycznych EFPIA, aby wzmocnić i ulepszyć zasady przejrzystości w całym przemyśle farmaceutycznym.

Niniejsza nota metodologiczna prezentuje niektóre, najistotniejsze aspekty dotyczące kategorii świadczeń i wynagrodzeń oraz formatu ich upublicznienia.

OŚWIADCZENIE CERTYFIKACJI WEWNĘTRZNEJ PFIZER
Raport Przejrzystości 2018
Raport Przejrzystości 2019

Kodeks Przejrzystości

Na następnej stronie opublikowane są dane Kodeksu Przejrzystości EFPIA, dokumentujące współpracę firmy Pfizer Polska z Organizacjami ochrony zdrowia i Przedstawicielami zawodów medycznych. Pfizer Polska jest administratorem tych danych i zostały one podane do wiadomości publicznej zgodnie z polityką Pfizer, oraz na podstawie udzielonych zgód. Kopiowanie, drukowanie, publikowanie i jakiekolwiek przetwarzanie tych danych bez pisemnej zgody firmy Pfizer jest zabronione, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i jest zagrożone sankcją prawną.
 
Zapoznałem się z powyższą informacją, akceptuję ją i przechodzę dalej. 

O NASPFIZERPFIZER POLSKANASZA HISTORIANASZE WARTOŚCINASZE WYRÓŻNIENIAETYKA I TRANSPARENTOŚĆWSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYMNASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNANASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWAZDROWIEONKOLOGIASZCZEPIENIACHOROBY RZADKIECHOROBY ZAKAŹNEIMMUNOLOGIA I CHOROBY ZAPALNENASZE PRODUKTYNaukaKARIERAPRACA W PFIZERNASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIEAKTUALNE OFERTYKONTAKTDANE FIRMYZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANEINFORMACJA MEDYCZNAINFORMACJA HANDLOWADANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE DOT. BADAŃ KLINICZNYCH
BIURO PRASOWE
NOTY PRAWNE
​​​​​​​ PP-PFE-POL-0334